توضیحات

کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی

 مولف امیرحسام بهروز.

 

فصل اول ـ تعاريف و مفاهيم خط‌مشي گذاري در بخش عمومي

فصل دوم ـ مدلهای خطمشی گذاری و تحلیل خطمشی در بخش عمومی

فصل سوم ـ مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط مشی عمومی

فصل چهارم ـ گروه‌های ذینفوذ و بازیگران خطمشی عمومی

فصل پنجم ـ اجرای خطمشی عمومی و ابزارهای آن

فصل ششم ـ ارزیابی، یادگیری و تغییر خطمشی عمومی

فصل هفتم ـ مشکلات خطمشی گذاری عمومی و ویژگیهای دانش آینده خط مشی گذاری

 

 

.