کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی  منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی منتشر شد فصل اول ـ تعاريف و مفاهيم خط‌مشي گذاري در بخش عمومي فصل دوم ـ مدلهای خطمشی گذاری و تحلیل خطمشی در بخش عمومی فصل سوم ـ مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط مشی عمومی فصل چهارم ـ گروه‌های ذینفوذ و بازیگران خطمشی عمومی فصل پنجم […]