نهادهای کلیدی در نظام آموزش نخبگانی

توضیحات

نهادهای کلیدی در نظام آموزش نخبگانی

Critical Instititutions in  Elite Educational System

 

پدیدآورندگان:

امیر ناظمی اشني

محسن موسوی نسب، شادی ضیغمی، امیرقدیری، آزیتا تقوایی

شهره ناصری، نرگس نراقی، امیرحسین عصارزاده، نفیسه آزاد

ناشر: رهنماگران مدیریت بهروز

تاریخ نشر: اردیبهشت ماه 1397