مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

توضیحات

مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

مولف: امیرحسام بهروز

 

فصل اول: مباني نظري

فصل دوم: موضوعات پنج‌گانه مهم در تئوري سازمان دولتي

فصل چهارم: نقش دولت

فصل پنجم: اداره امور دولتی نوین

فصل ششم: انسان‌گرایی سازمانی و اداره امور دولتی نوین

فصل هفتم: مدیریت دولتی نوین

فصل هشتم: مؤسسه عمومی

فصل نهم: مدیریت استراتژیک

فصل دهم: مدیریت مؤلفه‌های محیطی

فصل یازدهم: تأکید بر خط‌مشی در مدیریت دولتی

فصل دوازدهم: افق‌های نو در مدیریت دولتی