مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

RIAL 200,000
RIAL 200,000 – خرید

توضیحات

مبانی و نظریه های مدیریت دولتی

مولف: امیرحسام بهروز

 

فصل اول: مباني نظري          9

فصل دوم: موضوعات پنج‌گانه مهم در تئوري سازمان دولتي 18

 

فصل چهارم: نقش دولت         44

فصل پنجم: اداره امور دولتی نوین         48

فصل ششم: انسان‌گرایی سازمانی و اداره امور دولتی نوین    56

فصل هفتم: مدیریت دولتی نوین             65

 

فصل هشتم: مؤسسه عمومی    84

فصل نهم: مدیریت استراتژیک 90

 

فصل دهم: مدیریت مؤلفه‌های محیطی     93

 

فصل یازدهم: تأکید بر خط‌مشی در مدیریت دولتی  97

فصل دوازدهم: افق‌های نو در مدیریت دولتی         109