کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی  منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی منتشر شد فصول کتاب فصل اول: مباني نظري فصل دوم: موضوعات پنج‌گانه مهم در تئوري سازمان دولتي فصل چهارم: نقش دولت فصل پنجم: اداره امور دولتی نوین فصل ششم: انسان‌گرایی سازمانی و اداره امور دولتی نوین فصل هفتم: مدیریت دولتی نوین فصل هشتم: مؤسسه عمومی فصل نهم: مدیریت استراتژیک […]