کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی  منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی منتشر شد فصل اول ـ تعاريف و مفاهيم خط‌مشي گذاري در بخش عمومي فصل دوم ـ مدلهای خطمشی گذاری و تحلیل خطمشی در بخش عمومی فصل سوم ـ مسأله یابی، دستورگذاری و مشروعیت یافتن خط مشی عمومی فصل چهارم ـ گروه‌های ذینفوذ و بازیگران خطمشی عمومی فصل پنجم […]

کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی  منتشر شد

کتاب نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی منتشر شد فصول کتاب فصل اول: مباني نظري فصل دوم: موضوعات پنج‌گانه مهم در تئوري سازمان دولتي فصل چهارم: نقش دولت فصل پنجم: اداره امور دولتی نوین فصل ششم: انسان‌گرایی سازمانی و اداره امور دولتی نوین فصل هفتم: مدیریت دولتی نوین فصل هشتم: مؤسسه عمومی فصل نهم: مدیریت استراتژیک […]

سلام ! نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت 

سلام ! نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت 

نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت  (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) رهنماگران مدیریت درسال 96 موفق به اخذ مجوز نشر الکترونیک – مبتنی بر حامل های رایانه ای – وپنل اختصاصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است. نشر الکترونیک، گونه ای از انتشار مطالب با استفاده از حاملهای برخط و سایر حاملها […]