درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب

درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب

درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب

پدیدآورندگان:

امیر ناظمی اشني

محسن موسوی نسب، شادی ضیغمی، امیرقدیری، آزیتا تقوایی

شهره ناصری، نرگس نراقی، امیرحسین عصارزاده، نفیسه آزاد

ناشر: رهنماگران مدیریت بهروز

تاریخ نشر: اردیبهشت ماه 1397

مشخصات ظاهری: 366  صفحه

موضوع:  جامعه– سرمایه انسانی

قیمت:  42000 تومان